FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बहुदरमाई नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७५। ७५/७६ 11/28/2018 - 16:17 PDF icon बहुदरमाई नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७५।
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 16:15 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
बहुदरमाई नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 16:14 PDF icon बहुदरमाई नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
बहुदरमाई नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 16:12 PDF icon बहुदरमाई नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७५
                      बहुदरमाई नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 16:11 PDF icon                       बहुदरमाई नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बन
नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 16:08 PDF icon नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
वहुदरमार्ई नगरकार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 16:04 PDF icon वहुदरमार्ई नगरकार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७५
बहुदरमाई नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 16:02 PDF icon बहुदरमाई नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५
बहुदरमाई नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताबलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 16:00 PDF icon बहुदरमाई नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताबलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७५
नगरपालिका को मुख्य कार्यालयमा रहने शाखा,कार्यालय ,उपशाखा इकाई को बिवरण। ७५/७६ 09/17/2018 - 16:20 PDF icon Karya bibhajan.pdf

Pages