FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैंगीक समानता तथा सामाजिक समाबेशिकरण रणनिती,२०८० ७९-८० 06/27/2023 - 14:13 PDF icon लैंगीक समानता तथा सामाजिक समाबेशिकरण रणनिती,२०८०
बहुदरमाई नगरपालिकाको शिक्षा ऐन पहिलो संसोधन, 2079 ७९-८० 06/19/2023 - 14:40 PDF icon बहुदरमाई नगरपालिकाको शिक्षा ऐन पहिलो संसोधन, 2079
बहुदरमाई नगरपालिकाको बंगुर पालन ब्यवसाय संचालन मापदणड,2077 ७७/७८ 08/20/2022 - 11:09 PDF icon बहुदरमाई नगरपालिकाको बंगुर पालन ब्यवसाय संचालन मापदणड,2077
बहुदरमाई नगरपालिकाको उधोग/बाणिज्य तथा ब्यव्साय दर्ता सम्बन्धि कार्यबिधी,2077 ७७/७८ 08/20/2022 - 11:01 PDF icon बहुदरमाई नगरपालिकाको उधोग/बाणिज्य तथा ब्यव्साय दर्ता सम्बन्धि कार्यबिधी,2077
बहुदरमाई नगरपालिकाको साझेदारी(matching fund) कार्यक्रम संचालन कार्यबिधी,2077 ७७/७८ 08/20/2022 - 10:59 PDF icon बहुदरमाई नगरपालिकाको साझेदारी(matching fund) कार्यक्रम संचालन कार्यबिधी,2077
बहुदरमाई नगरपालिकामा “घ” बर्गको निर्माण ब्यवसायी ईजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यबीधि,2077 ७७/७८ 08/20/2022 - 10:57 PDF icon बहुदरमाई नगरपालिकामा “घ” बर्गको निर्माण ब्यवसायी ईजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यबीधि,2077
बहुदरमाई नगरपालिकाको बिपद ब्यव्स्थापन कोष सञ्चालन नियमावली,2077 ७७/७८ 08/20/2022 - 10:32 PDF icon बहुदरमाई नगरपालिकाको बिपद ब्यव्स्थापन कोष सञ्चालन नियमावली,2077
बहुदरमाई नगरपालिकाको कृषी ब्यव्साय प्रबर्द्ध्न ऐन,2077 ७७/७८ 08/20/2022 - 10:19 PDF icon बहुदरमाई नगरपालिकाको कृषी ब्यव्साय प्रबर्द्ध्न ऐन,2077
बहुदरमाई नगरपालिकाको फोहोरमैला ब्यव्स्थापन ऐन,2077 ७७/७८ 08/20/2022 - 10:16 PDF icon बहुदरमाई नगरपालिकाको फोहोरमैला ब्यव्स्थापन ऐन,2077
बहुदरमाई नगरपालिकाको बिपद ब्यव्स्थापन ऐन,2077 ७७/७८ 08/20/2022 - 10:13 PDF icon बहुदरमाई नगरपालिकाको बिपद ब्यव्स्थापन ऐन,2077

Pages