FAQs Complain Problems

नवप्रवर्तन साझेदारी कोष अन्तर्गत प्राप्त गरेका बिधुतिय सामानहरु 7 वटै बिधालयमा दिइएको बिधुतिय सामानहरुको सुचारु अवस्थाको चेक जाँच एवम् अनुगमन गरिएको केही झलक....

नवप्रवर्तन साझेदारी कोष अन्तर्गत प्राप्त गरेका बिधुतिय सामानहरु 7 वटै बिधालयमा दिइएको बिधुतिय सामानहरुको सुचारु अवस्थाको चेक जाँच एवम् अनुगमन गरिएको केही झलक....
नवप्रवर्तन साझेदारी कोष अन्तर्गत प्राप्त गरेका बिधुतिय सामानहरु 7 वटै बिधालयमा दिइएको बिधुतिय सामानहरुको सुचारु अवस्थाको चेक जाँच एवम् अनुगमन गरिएको केही झलक....

नवप्रवर्तन साझेदारी कोष अन्तर्गत प्राप्त गरेका बिधुतिय सामानहरु 7 वटै बिधालयमा दिइएको बिधुतिय सामानहरुको सुचारु अवस्थाको चेक जाँच एवम् अनुगमन गरिएको केही झलक....

आर्थिक वर्ष: