FAQs Complain Problems

प्रधानाध्यापक,स्बास्थ्य शिक्षक र स्वास्थय चौकिका ईन्चार्जहरुको सहभागीतामा बिधालय,स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमको समिक्षा तथा योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भएका केही झलकहरु....

प्रधानाध्यापक,स्बास्थ्य शिक्षक र स्वास्थय चौकिका ईन्चार्जहरुको सहभागीतामा बिधालय,स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमको समिक्षा तथा योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भएका केही झलकहरु....
प्रधानाध्यापक,स्बास्थ्य शिक्षक र स्वास्थय चौकिका ईन्चार्जहरुको सहभागीतामा बिधालय,स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमको समिक्षा तथा योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भएका केही झलकहरु....
प्रधानाध्यापक,स्बास्थ्य शिक्षक र स्वास्थय चौकिका ईन्चार्जहरुको सहभागीतामा बिधालय,स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमको समिक्षा तथा योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भएका केही झलकहरु....

यहि मिती 2079/09/27 गतेका दिन बहुदरमाई नगरपालिकाको सभाहलमा अन्तर्गतका बिधालयका प्रधानाध्यापक,स्बास्थ्य शिक्षक र स्वास्थय चौकिका ईन्चार्जहरुको सहभागीतामा बिधालय,स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमको समिक्षा तथा योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भएका केही झलकहरु....

आर्थिक वर्ष: