FAQs Complain Problems

मुख्य मन्त्री कार्यालयको सचिव तथा PLGSP कार्यक्रमका बिग्य कर्मचारी समक्ष IPF सम्बन्धि प्रोजेक्ट माथी नगर प्रमुख श्री सिंगासन साह तेली,प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत,सुचना प्रबिधी अधिकृत तथा राजस्व प्रमुखको सहभागीता मा  छलफल गर्दै गरेको केही झलक।।

मुख्य मन्त्री कार्यालयको सचिव तथा PLGSP कार्यक्रमका बिग्य कर्मचारी समक्ष IPF सम्बन्धि प्रोजेक्ट माथी नगर प्रमुख श्री सिंगासन साह तेली,प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत,सुचना प्रबिधी अधिकृत तथा राजस्व प्रमुखको सहभागीता मा  छलफल गर्दै गरेको केही झलक।।
मुख्य मन्त्री कार्यालयको सचिव तथा PLGSP कार्यक्रमका बिग्य कर्मचारी समक्ष IPF सम्बन्धि प्रोजेक्ट माथी नगर प्रमुख श्री सिंगासन साह तेली,प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत,सुचना प्रबिधी अधिकृत तथा राजस्व प्रमुखको सहभागीता मा  छलफल गर्दै गरेको केही झलक।।
मुख्य मन्त्री कार्यालयको सचिव तथा PLGSP कार्यक्रमका बिग्य कर्मचारी समक्ष IPF सम्बन्धि प्रोजेक्ट माथी नगर प्रमुख श्री सिंगासन साह तेली,प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत,सुचना प्रबिधी अधिकृत तथा राजस्व प्रमुखको सहभागीता मा  छलफल गर्दै गरेको केही झलक।।
मुख्य मन्त्री कार्यालयको सचिव तथा PLGSP कार्यक्रमका बिग्य कर्मचारी समक्ष IPF सम्बन्धि प्रोजेक्ट माथी नगर प्रमुख श्री सिंगासन साह तेली,प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत,सुचना प्रबिधी अधिकृत तथा राजस्व प्रमुखको सहभागीता मा  छलफल गर्दै गरेको केही झलक।।

 आज यहि मिती २०७९ माघ १३ गते मुख्य मन्त्री कार्यालयको सचिव तथा PLGSP कार्यक्रमका बिग्य कर्मचारी समक्ष IPF सम्बन्धि प्रोजेक्ट माथी नगर प्रमुख श्री सिंगासन साह तेली,प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत,सुचना प्रबिधी अधिकृत तथा राजस्व प्रमुखको सहभागीता मा  छलफल गर्दै गरेको केही झलक।।

आर्थिक वर्ष: