FAQs Complain Problems

सफल आठौ नगरसभाको नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्यु, नगर उप-प्रमुख ज्यु बाट स्बिकृत निती तथा कार्यक्रम , निर्णय एव्म् बजेट सार्बजनिकिकरणको केही झलक.......

सफल आठौ नगरसभाको नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्यु, नगर उप-प्रमुख ज्यु बाट स्बिकृत निती तथा कार्यक्रम , निर्णय एव्म् बजेट सार्बजनिकिकरणको केही झलक.......
सफल आठौ नगरसभाको नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्यु, नगर उप-प्रमुख ज्यु बाट स्बिकृत निती तथा कार्यक्रम , निर्णय एव्म् बजेट सार्बजनिकिकरणको केही झलक.......
सफल आठौ नगरसभाको नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्यु, नगर उप-प्रमुख ज्यु बाट स्बिकृत निती तथा कार्यक्रम , निर्णय एव्म् बजेट सार्बजनिकिकरणको केही झलक.......
सफल आठौ नगरसभाको नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्यु, नगर उप-प्रमुख ज्यु बाट स्बिकृत निती तथा कार्यक्रम , निर्णय एव्म् बजेट सार्बजनिकिकरणको केही झलक.......

आज यहि मिती 2079 साल भदौ 31 गते शुक्रबारका दिन यस बहुदरमाई नगरपालिकाको सफल आठौ नगरसभाको नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्यु, नगर उप-प्रमुख ज्यु बाट स्बिकृत निती तथा कार्यक्रम , निर्णय एव्म् बजेट सार्बजनिकिकरणको केही झलक.......

आर्थिक वर्ष: