FAQs Complain Problems

स्थानिय निर्बाचन-२०७९ कार्यपालिका सदस्यहरुले निर्बाचनको अवधिमा निर्बाचनमा भएको सम्पुर्ण खर्चको बिवरण तोकिए बमोजिमको ढाचामा ७ दिन भित्र सफाई सहितको स्प्ष्टिकरण जिल्ला निर्बाचनमा गएर पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ।

स्थानिय निर्बाचन-२०७९ कार्यपालिका सदस्यहरुले निर्बाचनको अवधिमा निर्बाचनमा भएको सम्पुर्ण खर्चको बिवरण तोकिए बमोजिमको ढाचामा ७ दिन भित्र सफाई सहितको स्प्ष्टिकरण जिल्ला निर्बाचनमा गएर पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ।

आर्थिक वर्ष: