FAQs Complain Problems

AMBULANCE को नया नम्बरः 9767720999 रहेको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागी अनुरोध छ। साथै पुरानो नम्बर पनी संचालित नै रहेको 9806334072 छ। अर्थात यी दुबै नम्बरमा 9767720999 र 9806334072 सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

यस बहुदरमाई नगरपालिकामा संचालित रहेको AMBULANCE को नया नम्बरः 9767720999 रहेको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागी अनुरोध छ।

साथै पुरानो नम्बर पनी संचालित नै रहेको 9806334072 छ। अर्थात यी दुबै नम्बरमा 9767720999 र 9806334072 सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

आर्थिक वर्ष: