FAQs Complain Problems

E-passport भरेको फारम पञ्जिकरण शाखामा गई सम्बन्धित सबैले कार्यालयको छाप लगाइ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ।

E-passport भरेको फारम पञ्जिकरण शाखामा गई सम्बन्धित सबैले कार्यालयको छाप लगाइ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ।

सुचना !                    सुचना !!                       सुचना !!!

E-passport भरेको फारम पञ्जिकरण शाखामा गई सम्बन्धित सबैले कार्यालयको छाप लगाइ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ।

आर्थिक वर्ष: